Music Lyrics

Ypee – Akohwie (Lyrics)

Ypee - Akohwie (Lyrics)

Ypee - Akohwie (Lyrics)
Ypee – Akohwie (Lyrics)

Ypee – Akohwie (Lyrics).

Foose no na y3hy3
irls no na y3p3
Y3nya sika biaa 3nky3
Y3nni bra biaa bc y3nni fie
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie y3kc fie ojooo
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie

Foose no na y3hy3
Girls no na y3p3
Y3nya sika biaa 3nky3
Y3nni bra biaa bc y3nni fie
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie y3kc fie ojooo
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie

READ ALSO: Dopenation – Gboza (Lyrics)

Y3nni fie y3wc abonten
Me nsa yi mede kan sika menp3 ntokwa
Menni ahocden
Mede3 ne anocden
Efie yi masi no abocden
Me maame nnim se meekyini wiase
Obusa mewc hen
Menfa me sika nkctc cement
Ewiase y3 baako medee kc tc pizza
Obi abc me bosia s3 me nfa ndidi
Nso mede akc ma Lisa
Mona mo problem dccso
Meekc kwahu makc akcdi Easter
Naama ma me chinchinga no mmienu
Gyeene ne gizard

Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie y3kc fie ojooo
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie
I just wanna chill and live my life

Mewu aa mekc o
Cash gu makyi menya bi aa men save medi o
Club hc me poppi bottles mmaa yi sosc me so o
Sika ne berma medi ahye no de nisuo akc fie o
Wanba na aware3
Op3 adodode3
Meka didi me botom aa
Obaa yi te mase3
Oso me mu wc me mu bc me ye nyankomade3
Anadwo y3 d3 akosua anumde3
Agya na nasomade3 me dan mu
Foose no na y3hy3

READ ALSO: Black Sherif – 45 (Lyrics)

Girls no na y3p3
Y3nya sika biaa 3nky3
Y3nni bra biaa bc y3nni fie

Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie y3kc fie
Ojoooooo
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie

Foose no na y3hy3
Girls no na y3p3
Y3nya sika biaa 3nky3
Y3nni bra biaa bc y3nni fie
Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie y3kc fie ojooo

Y33bc akowhie akohwie akohwie
Sika no saa y3kc fie y3kc fie

CLICK TO JOIN OUR WHATSAPP GROUP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button